REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pt. „Loteria urodzinowa Gemini Park Tarnów”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pn. „Loteria urodzinowa Gemini Park Tarnów”

PDF Regulamin

PDF Sklepy i punkty usługowo-handlowe biorące udział w Loterii Gemini Park Tarnów


1. Organizator i czas trwania loterii

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, jest Katarzyna Jolanta Adamczyk prowadząca działalność pod nazwą 2be Agencja Eventowo - Reklamowa Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 20.08.2012 r. i trwać będzie do dnia 09.11.2012 r.
Termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.
Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii, zwana dalej sprzedażą promocyjną, trwać będzie od dnia 20.08. 2012 r. od godziny 00.00 do dnia 23.09.2012 r. do godziny 17:00.

1.3. Loteria przeprowadzona zostanie na terenie województwa małopolskiego na terenie Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127, 33-100 Tarnów, zwanym dalej Gemini Park. W Loterii biorą udział sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie Gemini Park określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY CELNEJ w Krakowie.

1.5. Definicje

Sprzedaż promocyjna
Sprzedaż promocyjna to sprzedaż towarów (poza produktami alkoholowymi z wyłączeniem piwa) oraz usług dostępnych w Sklepach biorących udział w Loterii, znajdujących się na terenie Gemini Park od dnia 20.08.2012 roku od godziny 00.00 do 23.09.2012 roku do godziny 17.00.

Sklepy
Wszystkie Sklepy lub punkty usługowo-handlowe znajdujące się na terenie Gemini Park z wyłączeniem Kantoru walut znajdującego się na terenie Gemini Park i biorące udział w Loterii określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Punkty Obsługi Loterii (POL)
Od 20.08.2012 roku od godziny 9.00 do 23.09.2012 roku do godziny 19.00 na terenie Gemini Park, funkcjonować będą dwa Punkty Obsługi Loterii. Pierwszy na foodcourcie pomiędzy restauracją KFC a restauracją Sphinx, drugi pomiędzy sklepami Tesco a Media Markt.

Punkty Obsługi Loterii czynne są codziennie (od poniedziałku do soboty) od dnia 20.08.2012 roku do dnia 22.09.2012 roku w godzinach od 9.00 do 21.00, w dniu 23.09.2012 roku Punkty Obsługi Loterii czynne będą w godzinach od 9.00 do 19.00. W niedziele: 26.08.2012 roku, 02.09.2012 roku, 09.09.2012 roku, 16.09.2012 roku Punkty Obsługi Loterii czynne będą od godziny 9.00 do godziny 20.00.

Dowód zakupu
Potwierdzenie zakupu towarów lub usług dostępnych w Sklepach biorących udział w Loterii, znajdujących się na terenie Gemini Park od dnia 20.08.2012 roku od godziny 00.00 do dnia 23.09.2012 roku do godziny 17.00 na kwotę minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Dowód zakupu może być w formie paragonu, imiennej faktury lub rachunku wystawionego na osobę fizyczną.

Dowód tożsamości

Poprzez dowód tożsamości w niniejszym regulaminie rozumie się ważny dokument w postaci: dowodu osobistego lub prawa jazdy lub paszportu.

Loteryjny stand multimedialny

Każdy loteryjny stand multimedialny, dalej zwanym Standem Multimedialnym, posiada ekran, za pomocą którego Uczestnik dokonuje rejestracji w Loterii poprzez wprowadzenie następujących danych: numer telefonu komórkowego w formacie +48 XXXXXXXXX, swoje imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość zameldowania, e-mail, kwotę zakupów zgodną z kwotą na dowodzie zakupu towaru lub usługi upoważniającego do odbioru Kuponu oraz nazwę punktu handlowego, w którym dokonał zakupu.

Na terenie Gemini Park przy foodcourcie pomiędzy restauracją KFC a restauracją Sphinx oraz pomiędzy sklepami Tesco a Media Markt w okresie od 20.08.2012r. od godziny 9.00 do dnia 23.09.2012 r. do godziny 21.00 znajdować się będą dwa Standy Multimedialne a obok nich znajdować się będą urny na Kupony.

Urny na Kupony

Urny na Kupony będą zamknięte, zabezpieczone przed otwarciem.

Kupon Loteryjny
Każdy Kupon Loteryjny, zwany dalej Kuponem, posiada kod kreskowy. Kupony wydawane będą w Sklepach na terenie Gemini Park i biorących udział w Loterii. Kupony wydawane będą przez pracowników Sklepów, w miejscu dokonania zakupów towarów lub usług za zakup na jednorazową kwotę minimum 50 zł brutto. Kupony będą wydawane wraz z dowodem zakupu towaru lub usługi (paragonem lub imienną fakturą). Jeden dowód zakupu na kwotę minimum 50 zł brutto upoważnia do otrzymania tylko jednego Kuponu. W przypadku zakupu na kwotę 50 zł złotych brutto Uczestnik otrzymuje jeden Kupon.

W przypadku jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) na wielokrotność kwoty 50 zł Uczestnik otrzymuje jeden Kupon, np. w przypadku okazania dowodu zakupu na kwotę 150 zł Uczestnik otrzymuje jeden Kupon.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu lub dowodów zakupu, na podstawie których otrzymał Kupony w celu okazania ich przy odbiorze nagrody.

2. Warunki uczestnictwa w Loterii
2.1. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (ukończone 18 lat) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2. Regulaminu, która dokonała zakupu towaru lub usługi w Gemini Park od dnia 20.08.2012r. od godziny 00.00 do dnia 23.09.2012 r. do godziny 17:00 i spełniła następujące warunki:

a) dokonała zakupu produktów lub usług oferowanych przez punkty handlowe i usługowe znajdujące się na terenie Gemini Park i uczestniczące w Loterii za kwotę minimum 50 zł brutto wykazaną na jednym dowodzie zakupu (paragonie lub imiennej fakturze);

b) pobrała i podstemplowała Kupon pieczątką u Hostessy w Punkcie Obsługi Loterii;

c) dokonała rejestracji w Standzie Multimedialnym;

d) zaakceptowała postanowienia Regulaminu Loterii, poprzez zatwierdzenie pola: „Akceptuję Regulamin Loterii”;

e) złożyła oświadczenie, informujące o tym, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez zatwierdzenie pola: „Jestem pełnoletni/pełnoletnia. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”;

f) złożyła oświadczenie, że nie jest: właścicielem lub pracownikiem punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Gemini Park Tarnów, pracownikiem firm działających na terenie Gemini Park Tarnów, pracownikiem Organizatora Loterii, członkiem Komisji Nadzoru, pracownikiem firmy GREM, pracownikiem firmy Gemini Holdings sp. z o. o. oraz małżonkiem lub dzieckiem wszystkich wymienionych wyżej osób, poprzez zatwierdzenie pola: „Oświadczam, że nie jestem właścicielem lub pracownikiem punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Gemini Park Tarnów, pracownikiem firm działających na terenie Gemini Park Tarnów, pracownikiem Organizatora Loterii, członkiem Komisji Nadzoru, pracownikiem firmy GREM, pracownikiem firmy Gemini Holdings sp. z o.o. oraz małżonkiem lub dzieckiem wszystkich wymienionych wyżej osób”;

g) wyraziła obowiązkową zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora: firmę 2be Agencja Eventowo - Reklamowa Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów, na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 zez zm.) poprzez zatwierdzenie pola: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora: firmę 2be Agencja Eventowo - Reklamowa Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów, na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 zez zm.)”;

Dodatkowo Uczestnik Loterii może wyrazić nieobowiązkową zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora: firmę 2be Agencja Eventowo-Reklamową Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów, w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 zez zm.) oraz na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zatwierdzenie pola: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora: firmę 2be Agencja Eventowo-Reklamową Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów, do celów marketingowych, tj. do promocji produktów i usług oferowanych przez Gemini Park Tarnów,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 zez zm.) oraz na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Wyrażenie powyższej zgody bądź brak wyrażenia takiej zgody nie mają wpływu na udział w Loterii i w losowaniu nagród.

2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, właściciele lub pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Gemini Park Tarnów, pracownicy firm działających na terenie Gemini Park Tarnów, pracownicy Organizatora Loterii, członkowie Komisji Nadzoru, pracownicy firmy GREM, pracownicy firmy Gemini Holdings sp. z o.o. oraz , małżonkowie lub dzieci wszystkich wymienionych wyżej osób.

3. Zasady udziału w Loterii

3.1. Rejestracja Kuponów w Loterii
Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien: podbić Kupon u hostessy w Punkcie Obsługi Loterii, zarejestrować Kupon za pomocą jednego z Standów Multimedialnych. Każdy Stand Multimedialny posiada ekran, za pomocą którego Uczestnik dokonuje rejestracji w Loterii poprzez wprowadzenie następujących danych: numer telefonu komórkowego w formacie +48 XXXXXXXXX, swoje imię i nazwisko, kod pocztowy i miejscowość zameldowania, e-mail, kwotę zakupów zgodną z kwotą na dowodzie zakupu towaru lub usługi upoważniającego do odbioru Kuponu. Następnie Uczestnik powinien: wybrać z listy, która pojawi się na ekranie, nazwę punktu handlowego lub usługowego, w którym dokonał zakupów; złożyć oświadczenia poprzez zatwierdzenie pól opisanych w punkcie 2.1. d)-g).
Następnie Uczestnik powinien zeskanować Kupon za pomocą czytnika kodów kreskowych, znajdującego się przy każdym Standzie Multimedialnym. O poprawności rejestracji w Loterii Uczestnik zostanie poinformowany komunikatem wyświetlonym na Standzie  Multimedialnym o treści ”Dziękujemy. Twój kupon został zarejestrowany poprawnie, wrzuć podbity Kupon do urny” Następnie Uczestnik powinien wrzucić zarejestrowany Kupon do urny na Kupony, która znajduje się obok każdego Standu Multimedialnego.

Zgłoszenie w Loterii jest uznane za kompletne i poprawne, jeśli zawiera numer telefonu komórkowego o formacie +48 XXXXXXXXX, imię, nazwisko, kod pocztowy i miejscowość zameldowania, e-mail , kwotę zakupów zgodną z kwotą na dowodzie zakupu towaru lub usługi upoważniającego do odbioru Kuponu, nazwę punktu handlowego lub usługowego, w których Uczestnik dokonał zakupów, złożone oświadczenia poprzez zatwierdzenie pól opisanych w punkcie 2.1. d)-g).

3.2. Każdy Uczestnik Loterii może zwiększyć swoją szansę na wygraną, dokonując zakupów towarów lub usług wielokrotnie i dokonując większej ilości zgłoszeń. W przypadku kolejnego zgłoszenia, Uczestnik wprowadza na ekranie Standu Multimedialnego podany przy pierwszej rejestracji numer telefonu komórkowego, następnie system dokonuje identyfikacji Uczestnika i wyświetla komunikat zapraszający do rejestracji kolejnego Kuponu.

3.3. Zgłoszenie się i rejestracja Uczestnika w Loterii oznacza, że spełnia on warunki udziału w Loterii opisane w niniejszym Regulaminie oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 zez zm.). Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika dla potrzeb niniejszej Loterii jest dobrowolne, ale warunkuje udział w Loterii. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator: firma 2be Agencja Eventowo-Reklamowa Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów.

3.4. Nagrody w Loterii
a) Nagrody Dodatkowe przyznawane przez system Standów Multimedialnych:

• bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, do zrealizowania na terenie Gemini Park w terminie do 30.09.2012 r., łączna ilość 360 szt., na łączną wartość 18 000 zł brutto;

• bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, do zrealizowania na terenie Gemini Park w sklepie Media Markt, w terminie do 05.08.2017 r., łączna ilość 30 szt., na łączną wartość 1 500 zł brutto;

• bony zakupowe o wartości 50 zł każdy, do zrealizowania na terenie Gemini Park w sklepie Castorama, w terminie  do 05.08.2013 r., łączna ilość 30 szt., na łączną wartość 1 500 zł brutto;

b) Nagrody przeznaczone do losowania, które odbędzie się w dniu 23.09.2012 roku o godzinie 18.00

• Komplet bonów zakupowych o wartości 500 zł każdy.

Każdy komplet bonów o wartości 500 zł zawiera: bon o wartości 200 zł do zrealizowania na terenie Gemini Park w terminie do 30.09.2012 r. (we wszystkich sklepach lub punktach usługowo-handlowe znajdujących się na terenie Gemini Park z wyłączeniem Kantoru walut znajdującego się na terenie Gemini Park i biorących udział w Loterii określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu), bon o wartości 100 zł do zrealizowania na terenie Gemini Park w sklepie Tesco w terminie do 31.12.2016 r., bon o wartości 100 zł do zrealizowania na terenie Gemini Park w sklepie Castorama, w terminie do 05.08.2013 r., bon o wartości 100 zł do zrealizowania na terenie Gemini Park w sklepie Media Markt, w terminie do 05.08.2017 r.

Łączna ilość 5 kompletów bonów, na łączną wartość 2 500 zł brutto.

• Nagroda główna - samochód marki Skoda Citygo 1 szt. o wartości 30 000 zł brutto.

Łączna ilość nagród w Loterii: 426 szt., na łączną wartość 53 500 zł brutto.

3.5. Przyznawanie Nagród Dodatkowych
Nagrody Dodatkowe będą przyznawane przez system Standów Multimedialnych po zeskanowaniu kodu kreskowego Kuponu przez Uczestnika w terminie od 20.08.2012 r. od godziny 9.00 do 23.09.2012 roku od godziny 17:20.
W momencie przyznania nagrody przez system na ekranie Standu Multimedialnego pojawi się komunikat: „Wygrałeś bon na zakupy odbierz bon u hostessy w Punkcie Obsługi Loterii”. Dodatkowo z systemu zostanie wygenerowana wiadomość SMS informująca o wygranej.
Jeden Uczestnik nie może wygrać więcej niż 5 Nagród Dodatkowych w Loterii i nie więcej niż 1 Nagrodę Dodatkową w danym dniu.

3.6. Losowanie Nagród w Loterii
a) Organizator Loterii w dniu 23.09.2012 r. pomiędzy godziną 10.00 a godziną 15.00 prześle do każdego prawidłowo zarejestrowanego w Loterii Uczestnika wiadomość SMS przypominającą o terminie i miejscu losowania Nagród w Loterii oraz przypominającą o konieczności obowiązkowej obecności Uczestnika podczas losowania oraz konieczności posiadania w momencie losowania przez Uczestnika dowodu lub dowodów zakupu, na podstawie których został wydany Kupon lub Kupony i konieczności posiadania podczas losowania dowodu tożsamości. Koszty przesłania ww. wiadomości SMS ponosi Organizator Loterii.

Przed losowaniem Nagród obie urny na Kupony zostaną zamknięte o godzinie 17.40 i przeniesione na miejsce losowania, tj. na scenę, która zlokalizowana będzie na parkingu zewnętrznym przed Gemini Park.
Zgromadzone Kupony w obu urnach na Kupony zostaną przesypane do jednej dużej urny, z której nastąpi losowanie Nagród w Loterii.

b) Losowanie odbędzie się w dniu 23.09.2012r. na terenie Gemini Park, na scenie o godzinie 18.00.

Losowanie będzie nadzorować Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją.

Losowania Nagród dokona osoba wybrana z publiczności przez prowadzącego losowanie.

c) Losowanie odbędzie się następująco:

W pierwszej kolejności zostanie wylosowanych pięć Kuponów odpowiadających pięciu nagrodom w postaci Kompletów bonów o wartości 500 zł opisanych w punkcie 3.4. b) niniejszego Regulaminu.

Komisja dokona identyfikacji kodu kreskowego na wylosowanych Kuponach z odpowiadającymi mu danymi osobowymi Laureata zawartymi w systemie komputerowym Organizatora, który zawiera wszystkie rejestracje ze Standu Multimedialnego.

Jeśli Komisja potwierdzi zgodność ww. danych prowadzący losowanie trzykrotnie odczyta imię, nazwisko i miejscowość zameldowania Laureata.

Dodatkowo Komisja Nadzoru zatelefonuje (na podany numer telefonu na Kuponie) do Laureata i powiadomi go o wygranej, wynik losowania zostanie również podany przez radiowęzeł.

Laureat musi zgłosić się pod rygorem utraty prawa do nagrody na scenę do prowadzącego losowanie lub do odpowiednio oznakowanego pracownika ochrony Gemini Park w ciągu 3 minut od pierwszego wyczytania jego imienia i nazwiska.

Jeśli spośród wylosowanych pięciu osób na scenę zgłoszą się np. 3 osoby, to prowadzący losowanie zarządzi wylosowanie kolejnych 2 Kuponów.

Czynności te zostaną powtórzone do momentu skutecznego przyznania Laureatom nagród w postaci pakietu bonów o wartości 500 zł każdy, jednak nie później niż do godziny 18.30.

d) Laureatem może zostać uznana tylko osoba, której dane widnieją na Kuponie.
Tożsamość Laureata zostanie potwierdzona przez Komisję na podstawie dowodu tożsamości, tożsamość Laureata musi być zgodna z danymi zakodowanymi na wylosowanym Kuponie. Laureat musi okazać dodatkowo ostemplowany dowód zakupu z datą odpowiadającą stemplowi na Kuponie.

e) W drugiej kolejności zostanie wylosowany jeden Kupon odpowiadający nagrodzie w postaci samochodu osobowego marki Skoda Citygo o wartości 30.000 zł brutto.

Komisja dokona identyfikacji kodu kreskowego na wylosowanym Kuponie z odpowiadającymi mu danymi osobowymi Laureata zawartymi w systemie komputerowym Organizatora, który zawiera wszystkie rejestracje ze Standu Multimedialnego.

Jeśli Komisja potwierdzi zgodność ww. danych prowadzący losowanie trzykrotnie odczyta imię, nazwisko Laureata i miejscowość jego zameldowania.

Dodatkowo Komisja Nadzoru zatelefonuje (na podany numer telefonu na Kuponie) do Laureata i powiadomi go o wygranej, wynik losowania zostanie również podany przez radiowęzeł.

Laureat musi zgłosić się pod rygorem utraty prawa do nagrody na scenę do prowadzącego losowanie lub do odpowiednio oznakowanego pracownika ochrony Gemini Park w ciągu 3 minut od pierwszego wyczytania jego imienia i nazwiska.

Jeżeli Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego nie zgłosi się w tym czasie na scenę, to  losowanie tej nagrody zostanie powtórzone zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Czynności te zostaną powtórzone do momentu skutecznego przyznania nagrody w postaci samochodu osobowego, jednak nie później niż do godziny 20.00.

f) Laureatem może zostać uznana tylko osoba, której dane widnieją na Kuponie.
Tożsamość Laureata zostanie potwierdzona przez Komisję na podstawie dowodu tożsamości, tożsamość Laureata musi być zgodna z danymi zakodowanymi na wylosowanym Kuponie. Laureat musi okazać dodatkowo ostemplowany dowód zakupu z datą odpowiadającą stemplowi na Kuponie.

Wymagana jest również pod rygorem utraty prawa do nagrody osobista obecność Uczestnika Loterii w trakcie losowania.

4. Ogłoszenie wyników losowania Nagród w Loterii
Wyniki losowania Nagród w Loterii zostaną ogłoszone bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania poprzez ustną informację za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk w miejscu, w którym prowadzone jest losowanie.

5. Odbiór nagród

Każdy Laureat nagrody w niniejszej Loterii odbierając wygraną może wyrazić zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia, nazwiska. Dodatkowo Laureat wyraża zgodę na publikację zdjęcia z przebiegu losowania i wręczania nagrody na stronie internetowej www.geminipark.pl, na plakatach oraz w środkach masowego przekazu (Uczestnicy Loterii nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu).

Odbiór nagród Dodatkowych
Wygraną w postaci nagród dodatkowych przyznawanych przez system Standów Multimedialnych potwierdza i wydaje w terminie od 20.08. 2012r. od godziny 9.00 do dnia 23.09.2012 r. do godziny  19.00 każdorazowo Hostessa, w Punktach Obsługi Loterii. Nagrody zostaną wydane po podpisaniu potwierdzenia odbioru nagrody oraz oświadczenia potwierdzającego, że zwycięzca może być uczestnikiem Loterii.

Odbiór Nagrody Głównej
Nagroda Główna zostanie wydana w Gemini Park w biurze administracyjnym, które znajduje się na pierwszym piętrze, pomiędzy lokalami Drogeria Natura a Atlantic w terminie od 23.09.2012 r. do 28.09.2012 r. Nagroda zostanie wydana po podpisaniu potwierdzenia odbioru nagrody oraz oświadczenia potwierdzającego, że zwycięzca może być uczestnikiem Loterii. Laureat nagrody głównej zobowiązuje się do nie zdejmowania przez okres 12 miesięcy od daty odbioru nagrody głównej informacji reklamowej umieszczonej przez Organizatora na wygranym samochodzie. Reklama umieszczona na samochodzie będzie następującej treści: NAGRODA GŁÓWNA W LOTERII URODZINOWEJ GEMINI PARK oraz logotyp Gemini Park. Reklama ta będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności będzie zgodna z przepisami prawa o ruchu drogowym.
Nagrody w Loterii zostaną wydane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Przed wydaniem Nagrody Głównej Organizator pobierze od Laureata zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości Nagrody Głównej a następnie przekaże ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Nagrody nie odebrane w ww. terminach przechodzą na rzecz Organizatora loterii. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

6. Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii

6.1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwać będzie powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana Komisją w składzie, której znajdzie się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wyda Regulamin działania tej Komisji.
6.2. Komisja sporządzi protokół z losowania Nagród  z podaniem wyników Loterii.
6.3. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii w terminie od 24.09.2012 r. do 09.11. 2012r.

7. Postępowanie reklamacyjne 
7.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie listu poleconego z dopiskiem „Loteria urodzinowa Gemini Park Tarnów” – REKLAMACJA na adres: 2be Agencja Eventowo - Reklamowa Katarzyna Adamczyk z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy o Wał Pomorski 5/29, 33-100 Tarnów. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 09.10.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po terminie 16.10.2012 r., nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
7.2. Reklamacje rozpatruje Komisja.
7.3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku (decyduje data nadania listu poleconego).
7.4. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Przystępując do Loterii Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.
8.2. Regulamin niniejszej Loterii będzie dostępny w POL, Administracji Gemini Park oraz będzie udostępniony na stronie internetowej www.tarnow.geminipark.pl w terminie od dnia 20.08.2012 r. do dnia 09.11.2012 r.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Loterii danych, koniecznych do przekazania nagrody.
8.4. Organizator nie bada własności Kuponów.
8.5. Wszelkie spory wynikające z Loterii będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
8.6. Informacje o Loterii dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
8.7. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Loterii mają wyłącznie charakter informacyjny. Organizator zobowiązuje się do podania w materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących Loterii takich informacji, które będą zgodne z Regulaminem i nie będą wprowadzały Uczestników w błąd, co do rodzaju Loterii, zasad jej urządzania i przeprowadzenia, ani też, co do zasad zgłaszania udziału w Loterii oraz rodzaju i wartości nagród.

Organizator:

Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 .11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540) zatwierdzam niniejszy regulamin.

Dyrektor Izby Celnej  w Krakowie

 

Sklepy oraz punkty usługowa-handlowe biorące udział w Loterii Gemini Park Tarnów       

1     5.10.15    KOMEX Sp.z.o.o.
2     50 STYLE    Marketing Investment Group Sp z o.o.
3     Akcesoria GSM    Atelcom
4     APART    Apart Sp.z.o.o.
5     APTEKA    HALOFARMACJA Sp.z.o.o.
6     ATLANTIC    Ja-Da Jadwiga Jarosz - Szafraniec, Dariusz Strychała
7     BIG STAR    BIG STAR LIMITED Sp. z o.o.
8     BOOT SQUARE    Boot Square Sp.z.o.o.
9     BUMBUSIE    F.H.U. PROMYK
10   C&A    C&A Polska Sp.z.o.o.
11   CAFE KENYA    Cafe Kenya Sp.z.o.o.
12   CALZEDONIA    Calz Polska Sp.z.o.o.
13   CASTORAMA    Castorama Polska Sp.z.o.o.
14   CCC    NG2 S.A.
15   CITY SPORT    City Sport Sp.z.o.o.
16   COCCODRILLO    DRUSSIS Sp. z o.o.
17   CROPPTOWN    LPP S.A.
18   CYFROWY POLSAT    F.H.U. KOMSAT
19   DEICHMANN    Deichmann- Obuwie Sp.z.o.o.
20   DIVERSE    ETOS S.A.
21   DONNA (rajstopy)    Piotr Kostrz Donna II
22   DOUGLAS    DOUGLAS Polska Sp.z.o.o.
23   Drogeria Natura    POLBITA Sp.z.o.o.
24   DZIUBEKA    Gemini S.C.
25   ECCO    Jaskinia Butów
26   EMPIK    EMPIK Sp.z.o.o.
27   E-PAPIEROSY    Trendy Polska
28   FABRYKA SMAKU    AMIST M.Kołodziej,T.Popiel S.A.
29   FAIR PLAY    Akademia Sportu BIS s.c.
30   Fauna ZOO    FAUNA ZOO Sp.Cywilna
31   FORNETTI    Fornetti Polska Sp. z o.o.
32   FOTO JOKER    FOTOJOKER Sp.z.o.o.
33   FRYZJER - CLAUDIO CONTINI    BDM
34   GADŻET.PL    Tobi Media Kinga Stępień
35   GATTA    FERAX Sp.z.o.o.
36   GIACOMO CONTI    WIKTOR FH
37   GRAND KEBAB    P&T  Sp.z.o.o.
38   GRYCAN    Lodzisarnie Firmowe
39   HEAVY DUTY    Draszba Sp. z o.o.
40   HOME AND YOU    LPP TEX.S.A.
41   HOT DOGS    Cafe Kenya S.C.
42   HOUSE    LPP S.A.
43   IMBRYK (kawy herbaty)    Grzegorz Dacko IMBRYK
44   INTIMISSIMI    Calz Polska Sp.z.o.o.
45   JYSK    JYSK Sp.z.o.o.
46   KANTOR LIBERTY    Firma Liberty Kantor
47   KAPPAHL    KAPPAHL Polska Sp.z.o.o.
48   KARI    Kari Poland Sp. z o.o.
49   KFC    AmRest Sp.z.o.o.
50   KOLPORTER    Kolporter S.A.
51   KOSMETYKI NATURALNE    P.H.U. Wojciech Lechoniewicz
52   KRAWIEC    Krawiectwo Urszula Szczerba
53   KWANT    Wojciech Drwal
54   KWIACIARNIA    Fantazja Lawrenz-Żądło Urszula
55   LEVI'S - MUSTANG    BETA - jeans s.c.
56   MADAGASKAR    Biała Róża
57   MANGO    MANGO Polska Sp. z o.o.
58   MARTES SPORT    Martes Sport Sp.z.o.o.
59   MATRAS    Matras S.A.
60   MEDIA MARKT    Media Markt Polska Sp.z.o.o.
61   MOHITO    LPP S.A.
62   MY TRAVEL    PD TRADE Paweł Drąg
63   NEECO    F.H.Bartex Adam Łysoń
64   OBRAZY    Ado Art.
65   OKULARY    Erydan
66   OODJI    RIFI POLAND
67   ORANGE    TP S.A.
68   PAESE    Euphora S.j.
69   PAKO LORENTE    Fire Security Przemysław Jaskólski
70   PEPE JEANS    BETA - jeans s.c.
71   PERFUM BAR    F.H. Krzysztof Knapik
72   PIZZA Dominum    Dominium S.A.
73   PLAY    P4 Sp.z.o.o.
74   PLUS    Polkomtel Sp.z o.o.
75   PORTFELE    Foxe Polska s.c.
76   PRETTY GIRL    Pretty Gorl Sp. zo.o.
77   QUADRI FOGLIO    Olan Południe Sp.z.o.o.
78   RAVEL    Ravel Sp. z o.o.
79   REPORTER    Grupa 4.1 Sp. z o.o.
80   RESERVED    LPP S.A.
81   ROSSMANN    ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp.z.o.o.
82   SEZAM    SEZAM Bogdan Buczek
83   SFERIS    Sferis Sp z o.o.
84   SFINKS    Sfinks Polska S.A.
85   SIGNORE    SIGNORE Krzysztof Kuzara
86   SMAK    F.H. Elefant
87   SMYK    SMYK Sp.z.o.o.
88   SOLAR    Solar Company Ltd Sp.z.o.o.
89   SONIC    Sonic Sp.Cywilna Marta Tylko,Paweł Tylko
90   STRUSINANKA_1    Z.P.H.Strusinianka
91   STRUSINANKA_2    Z.P.H.Strusinianka
92   SWISS    Jubiler Sp.z.o.o.
93   TELAKCES    Telakces.com Sp. z.o.o.
94   TELEWIZJA N     F.H.U. EuroSAT
95   TESCO    TESCO Polska Sp.z.o.o.
96   T-MOBILE    ART.-TEL S.C.
97   TOP SECRET & FRIENDS    Target Sp.z.o.o.
98   TRENDY SHOP    Trendy sp.j.
99   TRIUMPH    PHU SIGNUM S.C.
100  VICE VERSA    YAKAN Sp. z o.o.
101  VIGOZ    FHU INDRIS
102  VINOTEKA VINNERS    Vinners Sp.Cywilna Michał Kiernicki,Bogusław Barchański
103  WICHER PRALNIA EKOLOGICZNA    Wicher Sp.z.o.o.
104  WILLSOOR    Willsoor Group
105  WOJAS    Wojas-Trade Sp.z.o.o.
106  WORLD OPTIC GROUP    World Optic Group
107  WÓJCIK    Wójcik Fashion Sp.z.o.o.
108  WYSPA SKARBÓW    WYSPA Skarbów Agnieszka Wójcik
109  YES    YES Biżuteria Sp.z.o.o.
110  ŻELKI    P.P.U. Molex

powrót